دلار ۲۰ هزار تومانی . نبود ؟

در آستانه رکورد ۲۰ هزار تومان برای هر دلار آمریکا قرار گرفته ایم .

یک جایی خوندم که میگفت

” آزاد اندیشی بزرگه  ولی درست اندیشی بزرگ تره ”

چه مقدار دیگر باید هزینه کنیم تا آزاد اندیشان مملکت ما درک کنند که وضعیت موجود نتیجه اندیشه نادرستی بوده .