در جدول زیر میتوانید وزن یک متر ازلوله ستنلس استیل با سایز های استاندارد را پیدا کنید .

 

O.D.in STD XS XXS ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ ۱۲۰ ۱۴۰ ۱۶۰
Inch Mm DN wall Weight wall weight wall weight wall weight wall weight wall weight wall weight wall weight wall weight wall weight wall weight wall weight wall weight
۱/۲ ۲۱٫۳ ۱۵ ۲٫۷۷ ۱٫۲۷ ۳٫۷۳ ۱٫۶۲ ۷٫۴۷ ۲٫۵۵ ۲٫۱۱ ۱ ۲٫۷۷ ۱٫۲۷ ۳٫۷۳ ۱٫۶۲ ۴٫۷۸ ۱٫۹۵
۳/۴ ۲۶٫۷ ۲۰ ۲٫۸۲ ۱٫۶۸ ۳٫۹۱ ۲٫۱۹ ۷٫۸۲ ۳٫۶۳ ۲٫۱۱ ۱٫۲۸ ۲٫۸۷ ۱٫۶۸ ۳٫۹۱ ۲٫۱۹ ۵٫۵۶ ۲٫۸۹
۱٫۰۰ ۳۳٫۴ ۲۵ ۳٫۳۸ ۲٫۵ ۴٫۵۵ ۳٫۲۳ ۹٫۰۹ ۵٫۴۵ ۲٫۷۷ ۲٫۰۹ ۳٫۳۸ ۲٫۵ ۴٫۵۵ ۳٫۲۳ ۶٫۳۵ ۴٫۲۳
۱ ¼ ۴۲٫۲ ۳۲ ۳٫۵۶ ۳٫۳۸ ۴٫۸۵ ۴٫۴۷ ۹٫۷ ۷٫۷۶ ۲٫۷۷ ۲٫۷ ۳٫۵۶ ۳٫۳۸ ۴٫۸۵ ۴٫۴۷ ۶٫۳۵ ۵٫۶
۱ ½ ۴۸٫۳ ۴۰ ۳٫۶۸ ۴٫۰۵ ۴٫۰۸ ۵٫۴۱ ۱۰٫۱۶ ۹٫۵۵ ۲٫۷۷ ۳٫۱ ۳٫۶۸ ۴٫۰۵ ۵٫۰۸ ۵٫۴۱ ۷٫۱۴ ۷٫۲۴
۲٫۰۰ ۶۰٫۳ ۵۰ ۳٫۹۱ ۵٫۴۴ ۵٫۵۴ ۷٫۴۸ ۱۱٫۰۷ ۱۳٫۴۵ ۲٫۷۷ ۳٫۹۳ ۳٫۹۱ ۵٫۴۴ ۵٫۵۴ ۷٫۴۸ ۸٫۷۴ ۱۱٫۱۱
۲ ½ ۷۳ ۶۵ ۵٫۱۶ ۸٫۶۲ ۷٫۰۱ ۱۱٫۴۱ ۱۴٫۰۲ ۲۰٫۳۹ ۳٫۰۵ ۵٫۲۶ ۵٫۱۶ ۸٫۶۲ ۷٫۰۱ ۱۱٫۴۱ ۹٫۵۳ ۱۴٫۹۱
۳٫۰۰ ۸۸٫۹ ۸۰ ۵٫۴۹ ۱۱٫۲۹ ۷٫۶۲ ۱۵٫۲۷ ۱۵٫۲۴ ۲۷٫۶۷ ۳٫۰۵ ۶٫۴۶ ۵٫۴۹ ۱۱٫۲۹ ۷٫۶۲ ۱۵٫۲۷ ۱۱٫۱۳ ۲۱٫۳۳
۳ ½ ۱۰۱٫۶ ۵٫۷۴ ۱۳٫۵۷ ۸٫۰۸ ۱۸٫۶۲ ۱۶٫۱۵ ۴۳٫۰۳ ۳٫۰۵ ۷٫۴۱ ۵٫۷۴ ۱۳٫۵۷ ۸٫۰۸ ۱۸٫۶۲
۴٫۰۰ ۱۱۴٫۳ ۱۰۰ ۶٫۰۲ ۱۶٫۰۷ ۸٫۵۶ ۲۲٫۳۱ ۱۷٫۱۲ ۴۱٫۰۲ ۳٫۰۵ ۸٫۳۷ ۶٫۰۲ ۱۶٫۰۷ ۸٫۵۶ ۲۲٫۳۱ ۱۱٫۱۳ ۲۸٫۳ ۱۳٫۴۹ ۳۳٫۵۳
۵٫۰۰ ۱۴۱٫۳ ۱۲۵ ۶٫۵۵ ۲۱٫۷۸ ۹٫۵۳ ۳۰٫۹۵ ۱۹٫۰۵ ۵۷٫۴۲ ۳٫۴ ۱۱٫۵۶ ۶٫۵۵ ۲۱٫۷۸ ۹٫۵۳ ۳۰٫۹۵ ۱۲٫۷ ۴۰٫۲۸ ۱۵٫۸۸ ۴۹٫۰۹
۶٫۰۰ ۱۶۸٫۳ ۱۵۰ ۷٫۱۱ ۲۸٫۲۶ ۱۰٫۹۷ ۴۲٫۵۶ ۲۱٫۹۵ ۷۹٫۱۸ ۳٫۴ ۱۳٫۸۲ ۷٫۱۱ ۲۸٫۲۶ ۱۰٫۷۹ ۴۲٫۵۶ ۱۷٫۲۷ ۴۵٫۲ ۱۸٫۲۶ ۶۷٫۵۵
۸٫۰۰ ۲۱۹٫۱ ۲۰۰ ۸٫۱۸ ۴۲٫۵۳ ۱۲٫۷ ۴۶٫۶۳ ۲۲٫۲۳ ۱۰۷٫۹ ۳٫۷۶ ۱۹٫۹۶ ۶٫۳۵ ۳۳٫۳۱ ۷٫۰۴ ۳۶٫۷۹ ۸٫۱۸ ۴۲٫۵۳ ۱۰٫۳۱ ۵۳٫۰۹ ۱۲٫۷ ۶۴٫۶۳ ۱۵٫۰۹ ۷۵٫۸۹ ۱۸٫۲۶ ۹۰٫۴۳ ۲۰٫۲۶ ۱۰۰٫۹ ۲۳٫۰۱ ۱۱۱٫۳
۱۰٫۰۰ ۲۷۳٫۱ ۲۵۰ ۹٫۲۷ ۶۰٫۲۹ ۱۲٫۷ ۸۱٫۵۴ ۲۵٫۴ ۱۵۵٫۱ ۴٫۱۹ ۲۷٫۷۸ ۶٫۳۵ ۴۱٫۷۷ ۷٫۸ ۵۱ ۹٫۲۷ ۶۰٫۲۹ ۱۲٫۷ ۸۱٫۵۴ ۱۵٫۰۹ ۹۵٫۹۷ ۱۸٫۲۶ ۱۱۴٫۷ ۲۱٫۴۴ ۱۳۳ ۲۵٫۴ ۱۵٫۱ ۲۸٫۵۸ ۱۷۲٫۳
۱۲٫۰۰ ۳۲۳٫۹ ۳۰۰ ۹٫۵۳ ۷۳٫۸۲ ۱۲٫۷ ۹۷٫۴۴ ۲۵٫۴ ۱۸۶٫۹ ۴٫۵۷ ۳۵٫۹۸ ۶٫۳۵ ۴۹٫۷۲ ۸٫۳۸ ۶۵٫۲ ۱۰٫۳۱ ۷۹٫۷۲ ۱۴٫۲۷ ۱۰۹ ۱۷٫۴۸ ۱۳۲ ۲۱٫۴۴ ۱۵۹٫۹ ۲۵٫۴ ۱۸۶٫۹ ۲۸٫۵۸ ۲۰۸ ۳۳٫۳۲ ۲۳۸٫۷
۱۴٫۰۰ ۳۵۵٫۶ ۳۵۰ ۹٫۵۳ ۸۱٫۲۸ ۱۲٫۷ ۱۰۷٫۴ ۶٫۳۵ ۵۴٫۶۸ ۷٫۹۲ ۶۷٫۹۴ ۹٫۵۳ ۸۱٫۲۸ ۱۱٫۱۳ ۹۴٫۴۹ ۱۵٫۰۹ ۱۲۶٫۷ ۱۹٫۰۵ ۱۵۸٫۱ ۲۳٫۸۳ ۱۴۹٫۹ ۲۷٫۷۹ ۲۲۴٫۶ ۳۱٫۷۵ ۲۵۳٫۵ ۳۵٫۷۱ ۲۸۱٫۷
۱۶٫۰۰ ۴۰۶٫۴ ۴۰۰ ۹٫۵۳ ۹۳٫۲۱ ۱۲٫۷ ۱۲۳٫۳ ۶٫۳۵ ۶۲٫۶۳ ۷٫۹۲ ۷۷٫۸۶ ۹٫۵۳ ۹۳٫۲۱ ۱۲٫۷ ۱۲۳٫۳ ۱۶٫۶۶ ۱۶۰٫۱ ۲۱٫۴۴ ۲۰۳٫۵ ۲۶٫۱۹ ۲۴۵٫۵ ۳۰٫۹۶ ۲۸۶٫۶ ۳۶٫۵۳ ۳۳۳٫۱ ۴۰۴۹ ۳۶۵٫۳
۱۸٫۰۰ ۴۵۷٫۲ ۴۵۰ ۹٫۵۳ ۱۰۵٫۱ ۱۲٫۷ ۱۳۹٫۲ ۶٫۳۵ ۷۰٫۵۹ ۷٫۹۲ ۸۷٫۷۹ ۱۱٫۱۳ ۱۲۲٫۴ ۱۴٫۲۷ ۱۵۵٫۹ ۱۶٫۰۵ ۲۰۵٫۸ ۲۳٫۸۳ ۲۵۴٫۵ ۲۹٫۳۶ ۳۰۹٫۸ ۳۴٫۹۳ ۳۶۳٫۷ ۳۹٫۶۷ ۴۰۸٫۵ ۴۵٫۲۴ ۵۴۹٫۵
۲۰٫۰۰ ۵۰۸ ۵۰۰ ۹٫۵۳ ۱۱۷٫۱ ۱۲٫۷ ۱۵۵٫۱ ۶٫۳۵ ۷۸٫۵۴ ۹٫۵۳ ۱۱۷٫۱ ۱۲٫۷ ۱۵۵٫۱ ۱۵٫۰۹ ۱۸۳٫۴ ۲۰٫۲۶ ۲۴۷٫۶ ۲۶٫۱۹ ۳۱۱٫۲ ۳۲٫۵۴ ۳۸۱٫۵ ۳۸٫۱ ۴۴۱٫۶ ۴۴٫۴۵ ۵۰۸٫۱ ۵۰٫۰۱ ۵۶۴٫۶
۲۲٫۰۰ ۵۵۸٫۸ ۹٫۵۳ ۱۲۹ ۱۲٫۷ ۱۷۱ ۶٫۳۵ ۸۶٫۵۴ ۹٫۵۳ ۱۲۹ ۱۲٫۷ ۱۷۱ ۱۵٫۸۸ ۲۱۲٫۵ ۲۲٫۲۳ ۲۹۴٫۱ ۲۸٫۵۷ ۳۷۳٫۶ ۳۴٫۹۲ ۴۵۱٫۱ ۴۱٫۲۷ ۵۲۶٫۷ ۴۷٫۶۲ ۶۰۰٫۳ ۵۳٫۹۸ ۶۷۱٫۹
۲۴٫۰۰ ۶۰۹٫۴ ۶۰۰ ۹٫۵۳ ۱۴۰٫۹ ۱۲٫۷ ۱۸۶٫۹ ۶٫۳۵ ۸۶٫۵ ۹٫۵۳ ۱۴۰٫۹ ۱۴٫۲۷ ۲۰۹٫۵ ۱۷٫۴۸ ۲۵۵٫۱ ۲۴٫۶۱ ۳۵۵ ۳۰٫۹۶ ۴۴۱٫۵ ۳۸٫۸۹ ۵۴۷٫۳ ۴۶٫۰۲ ۶۳۹٫۶ ۵۲٫۳۷ ۷۱۹٫۶ ۵۹٫۵۴ ۸۰۷٫۳
۲۶٫۰۰ ۶۶۰٫۴ ۹٫۵۳ ۱۵۲٫۹ ۱۲٫۷ ۲۰۲٫۸ ۷٫۹۲ ۹۴٫۴۵ ۱۲٫۷ ۲۰۲٫۸
۲۸٫۰۰ ۷۱۱٫۲ ۷۰۰ ۹٫۵۳ ۱۶۴٫۸ ۱۲٫۷ ۲۱۸٫۷ ۷٫۹۲ ۱۲۷٫۵ ۱۲٫۷ ۲۱۸٫۷ ۱۵٫۸۸ ۲۷۲٫۲
۳۰٫۰۰ ۷۶۲ ۹٫۵۳ ۱۷۶٫۷ ۱۲٫۷ ۲۳۴٫۶ ۷٫۹۲ ۱۳۷٫۴ ۱۲٫۷ ۲۳۴٫۶ ۱۵٫۸۸ ۲۹۲٫۱
۳۲٫۰۰ ۸۱۲٫۸ ۸۰۰ ۹٫۵۳ ۱۸۸٫۷ ۱۲٫۷ ۲۵۰٫۶ ۷٫۹۲ ۱۵۷٫۳ ۱۲٫۷ ۲۵۰٫۶ ۱۵٫۸۸ ۳۱۲ ۱۷٫۴۸ ۳۴۲٫۹
۳۴٫۰۰ ۸۶۳٫۸ ۹٫۵۳ ۲۰۰٫۶ ۱۲٫۷ ۲۶۶٫۵ ۷٫۹۲ ۱۶۷٫۲ ۱۲٫۷ ۲۶۶٫۵ ۱۵٫۸۸ ۳۳۱٫۸ ۱۷٫۴۸ ۳۶۴٫۹
۳۶٫۰۰ ۹۱۴٫۴ ۹۰۰ ۹٫۵۳ ۲۱۲٫۵ ۱۲٫۷ ۲۸۲٫۴ ۷٫۹۲ ۱۷۷٫۱ ۱۲٫۷ ۲۸۲٫۴ ۱۵٫۸۸ ۳۵۱٫۷ ۱۹٫۰۵ ۴۲۰٫۴

 

 

پیوست  : فایل پی دی اف این جدول را از اینجا دانلود کنید  :جدول وزن لوله استیل