316 ال پر مصرف ترین استیل ضد زنگ

431 مناسب برای شفتهای انتقل نیرو و قالب های صنعتی