دلار ۲۰ هزار تومانی . نبود ؟

در آستانه رکورد ۲۰ هزار تومان برای هر دلار آمریکا قرار گرفته ایم .

یک جایی خوندم که میگفت

” آزاد اندیشی بزرگه  ولی درست اندیشی بزرگ تره ”

چه مقدار دیگر باید هزینه کنیم تا آزاد اندیشان مملکت ما درک کنند که وضعیت موجود نتیجه اندیشه نادرستی بوده .

گفتگو بین روحانی و ترامپ چه تغییری در روند سیاسی و اقتصادی ایران خواهد داشت ؟

به نظرشما  گفتگو بین روحانی و ترامپ چه تغییری در روند سیاسی و اقتصادی ایران خواهد داشت ؟

ما را از نرات خود بهر مند کنید

تغییر رییس بانک مرکزی باعث تغییر اوضاع خواهد شد ؟

نظر شما در خصوص تغییرات احتمالی پس از جایگزینی رییس جدید بانک مرکزی چیست ؟